در طراحی سایه زنی بسیار مهم است و شخصیت یا کاراکتر را جذاب و زیباتر می کند.