آمادگی موسسه عمران و توسعه برای سرمایه گذاری در کویر
موسسه با مشارکت بخش خصوصی آمادگی سرمایه گذاری در حوزه گرشگری در کویر نمرنجاب را دارد.