بررسی هوش مصنوعی در فرآیند تولید و عرضه فرش ماشینی با استفاده از هوش مصنوعی