جامعه مدیران و متخصصین

02177512236

اساسنامه

بسمه تعالی

اساسنامه جامعه مدیران و متخصصین در حال تدوین می باشد.